HE
0
0
תקנון מבצע מכונות כביסה LG
 
 1. כללי
 1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת מכונות כביסה מתוצרת LG, המיובאים על ידי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן: "ברימאג").
 2. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 3. תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
 4. תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של ברימאג במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט http://www.brimag.co.il (להלן: "אתר ברימאג").
 1. הגדרות
 • המבצע"
קנה מכונת כביסה מהמוצרים המשתתפים במבצע, הזמן מברימאג שירות בע"מ (להלן: "ברימאג שירות") הדרכה לביתך וקבל הטבה ע"י טכנאי השירות במעמד ההדרכה.
 
 • משתתף"
לקוח קצה שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר):
 1. לקוח קצה שרכש אחד מן המוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;
 2. רכש את המוצר בתקופת המבצע, בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה;
 3. הזמין וקיבל הדרכה מברימאג שירות עבור המוצר, תוך 15 ימים ממועד הרכישה ולא יאוחר מיום 30/04/2017  , והכל בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה.
 • המוצר"
מכונת כביסה LG בדגמים המופיעים בטבלה להלן, והמיובאים על ידי ברימאג , למעט, מוצר מעודפים, תצוגה או פגום.
דגם:
כל ליין  מכונות כביסה  LG
 
מחיר המוצר לפני המבצע והמחיר בתקופת המבצע עשויים להשתנות בכל נקודת מכירה ומוצגות בנקודת המכירה עצמה.
 
 • ההטבה"
 
מוצר שווי הטבה (בש"ח)
6 מארזי כביסה בעלי 64 סטריפים בכל מארז של חברת קולון (הסטריפים מחליפים את האבקה / ג'ל לכביסה) 200 ₪
 
מינימום מוצרים וההטבות הנלוות 100 
 
 • תקופת המבצע"
המבצע יהיה בתוקף החל מיום 15/3/2017 ועד ליום 15/04/2017 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי, כמפורט לעיל, לפי המוקדם מביניהם.
יובהר, מבלי לגרוע מן האמור, כי תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחרית של המשווקים המשתתפים במבצע.
 • משווק המשתתף במבצע"
משווקים מורשים כפי שמופיעים באתר ברימאג.
   
 
 1. תנאים למבצע:
 1. משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
 1. המשתתף רכש את המוצר בתקופת המבצע אצל משווק המשתתף במבצע  ושילם תמורה מלאה בגינו (כמפורט בהגדרה מעלה). תנאי התשלום יוסדרו בין המשווק המשתתף במבצע לבין המשתתף;
 2. המשתתף הציג לחברת השירות הוכחת רכישה (חשבונית מס) התומכת בביצוע רכישה בהתאם לתקנון המבצע, ובכלל זה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, פרטי המוצר שנרכש ופרטי המשווק המשתתף במבצע.
 3. המשתתף הזמין וקיבל הדרכה מברימאג שירות תוך 15 ימים ממועד רכישת המוצר אצל המשווק, ולא יאוחר מ - 30/04/2017.
פרטים ליצירת קשר עם ברימאג שירות להזמנת ההדרכה, בטלפון: *8404 בימים א-ה, בין השעות 8:00 - 18:00 , יום ו' בין השעות 8:00 - 12:00 .
 1. המשתתף יהיה זכאי לקבל את ההטבה ע"י טכנאי השירות ובמעמד קבלת ההדרכה על המוצר בלבד;
 2. המשתתף לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 6 לתקנון זה.
 1. המשתתף והמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת ההטבה אחרת חלף הטבה זו.
 1. תנאים להטבה:
 1. קבלת ההטבה: ההטבה תינתן למשתתף בהתאם למפורט להלן:
 1. המשתתף עמד בתנאי המבצע המנויים בסעיף 3 לעיל. למען הסר ספק, קבלת ההדרכה היא תנאי מהותי לקבלת ההטבה, ובהתאם המשתתף לא יהא זכאי לוותר על ההדרכה ו/או לקבל את ההטבה בדרך אחרת מכל סיבה שהיא;
 2. ההטבה תימסר למשתתף על-ידי המדריך מטעם ברימאג שירות במעמד ההדרכה בלבד.
 1. הזכות בהטבה: ההטבה הינה אישית וניתנת למימוש על ידי המשתתף בלבד. מובהר כי אספקת ההטבה תהא אל הכתובת אליה נשלח המוצר ובתנאי שכל פרטיו האישיים של המשתתף מלאים ונכונים.
 2. שינויים: המשתתף אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף ההטבה.
 3. חבות מס: ככל שיקבע על ידי רשות או גוף ממשלתי כי ההטבה מחויבת בתשלום מס מכל סוג או מין שהוא, יהיה המשתתף מחויב לשאת בתשלום מס זה, מבלי שתהא לו כל טענה, דרישה או תביעה נגד ברימאג.
 4. ויתור: ברימאג אינה נושאת בכל אחריות לטובין הניתנים על ידי נעמן במסגרת ההטבה, ובכלל זה סוג המצרכים  שיימסרו, איכותם, תוקף המוצרים או טיב השירות שיינתנו על ידי נעמן במסגרת  ההטבה ובכלל. המשתתף לא יעלה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד ברימאג בגין מימוש ההטבה, ומובהר בזאת כי כל טענה, דרישה או תביעה כאמור תופנה אל נעמן הנושאת באחריות בלעדית להטבה.
 1. שינוי או ביטול עסקה
 1. במקרה של שינוי או החלפת המוצר לאחר הרכישה :
משתתף שהחליף את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים במבצע, תפקע זכאותו לקבלת ההטבה ותתבטל, ללא כל הודעה נוספת שהיא, והמשתתף לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה אחרת או נוספת במקום ההטבה.
 1. במקרה של ביטול עסקה :
משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע, תפקע זכאותו לקבלת ההטבה ותתבטל, ללא כל הודעה נוספת שהיא, והמשתתף לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה אחרת או נוספת במקום ההטבה.
 1. במקרה של מימוש ההטבה :
משתתף שפקעה זכאותו לקבלת ההטבה כאמור בסעיפים 5א או 5ב לעיל, לאחר שקיבל את ההטבה, יחויב להשיב לברימאג את מלוא סכום ההטבה בשווי ההטבה, כמפורט בסעיף ההגדרות ["ההטבה"].
 1. הזכות לביטול עסקה, על פי דין, לא תחול לגבי המצרכים בהטבה.
 1. הדין החל
 1. הדין החל על המבצע זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 1. שונות
 1. ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה העומדת לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב במקומות בהן פורסם המבצע, לרבות בחנויות המשווקים המשתתפים במבצע ובאתר ברימאג.
 2. המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. יובהר כי ברימאג אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.
 4. המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של בריאמג, ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע לשיקול דעתם הבלעדי של המשווקים המשתתפים במבצע.
 5. האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד. ברימאג לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, במשתתף.
 6. ברימאג לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או בקשר עם המוצר (לרבות השימוש בו), וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
 7. ברימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצר אצל המשווקים השונים, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או איכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו את המוצרים במסגרת המבצע ובכלל.
 8. אספקת המוצר וכן פינוי המוצר הישן יהיו בהתאם למדיניות טיפול ומחזור ציוד אלקטרוני של חברת ברימאג.
 9. ט.ל.ח.
 
*****

 
רשימת תחנות השירות ברחבי הארץ:
 
שם התחנה כתובת עיר טלפון
 
חיפה
ההסתדרות 88 מפרץ חיפה *8404
אילת הבורסקאי 9 אילת *8404
 
חולון
הסדן 3 חולון *8404
 
 
תל אביב
לבונטין 11 ת"א *8404
 
 
באר שבע
דרך חברון 4 באר שבע *8404
 
ירושלים
כנפי נשרים 24 ירושלים *8404
 
 
 
x

#{title}

#{text}

#{price}