HE
0
0
תקנון מבצע 7 שנות אחריות למוצרי  BEKO
 1. כללי
 1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת מקררים, מקפיאים, תנורים, מדיחים ומייבשי כביסה תוצרת BEKO, המיובאים על ידי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן: "ברימאג").
 2. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 3. תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
 4. תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של ברימאג במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט http://www.brimag.co.il (להלן: "אתר ברימאג").
 1. הגדרות
 • המבצע"
מבצע למקררים, מקפיאים, תנורים, מדיחים ומייבשי כביסה תוצרת BEKO.
 
 • משתתף"
לקוח פרטי שעומד בכל תנאים הבאים (במצטבר):
 1. לקוח פרטי שרכש אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;
 2. רכש את המוצר בתקופת המבצע, בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה;
 3. הזמין וקיבל הדרכה בתוך 15 יום ולא יאוחר מיום 24.4.17.
 
 • המוצר"
מקררים, מקפיאים, תנורים, מדיחים ומייבשי כביסה מתוצרת  BEKO  למעט מוצר מעודפים, תצוגה או פגום וכיריים. למען הסר ספק כיריים אינם משתתפים במבצע.  
 
 
 • ההטבה"
המחיר של המוצרים עשוי להיות שונה בנקודת המכירה של המשווקים המורשים השונים ומוצג בנקודת המכירה עצמה.
זכאות לרכישת אחריות מלאה למוצר לתקופה נוספת של 6  שנים, מעבר לשנת אחריות הקבועה על פי דין, בכפוף לתעודת האחריות המצורפת למוצר, בתמורה לתוספת תשלום של 49 ₪ (ארבעים ותשע שקלים חדשים).  
שווי ההטבה: אינו ניתן להערכה ועשוי להשתנות ממוצר למוצר.
 
 • משווק המשתתף במבצע"
רשימת המשווקים המופיעה בנספח א' לתקנון זה.  
       
 
 
 1. תקופת המבצע
 1. המבצע יהיה בתוקף החל מיום 6.3.2017 ועד ליום 10.4.2017 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי, כמפורט להלן, לפי המוקדם מביניהם.
      מלאי מינימאלי לסך הדגמים ולהטבות שהוקצה למבצע: 1,500 יחידות.
 1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לחלק זה, תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחרית של המשווקים המורשים כפי שמופיעים בתקנון זה ("המשווקים המשתתפים המבצע").
 2. ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת קטגוריות המוצרים המשתתפים במבצע, סוג או שווי ההטבות העומדות לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים המשתתפים במבצע ובאתר ברימאג.
 1. תנאים למבצע:
 1. משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד בגין כל מוצר, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
 1. המשתתף רכש את המוצר בתקופת המבצע אצל משווק המשתתף במבצע ושילם תמורה מלאה בגינו. תנאי התשלום יוסדרו בין המשווק המשתתף במבצע לבין המשתתף;
 2. המשתתף הציג לברימאג שירות בע"מ ("ברימאג שירות")  הוכחת רכישה (חשבונית מס) התומכת בביצוע רכישה בהתאם לתקנון המבצע, ובכלל זה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, פרטי המוצר שנרכש ופרטי המשווק המשתתף במבצע;
 3. המשתתף הזמין וקיבל הדרכה מברימאג שירות לא יאוחר מיום 24.4.2017, וציין מראש בעת תיאום ההזמנה כי זכאי לקבל את ההטבה.
פרטים ליצירת קשר עם ברימאג שירות להזמנת ההדרכה, באמצעות טלפון מספר: 8404* בימים א'-ה, בין השעות 08:00 ועד שעה 17:00 ובימי ו' משעה 08:00 ועד השעה 12:00;
 1. המשתתף יהיה זכאי לקבל את ההטבה במעמד קבלת ההדרכה על המוצר בלבד וזאת עד ליום 24.4.2017 בכפוף לתשלום הנדרש כאמור בסעיף 3(ג) מטה;
 2. המשתתף לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 6 לתקנון זה.
 1. המשתתף והמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת ההטבה אחרת חלף הטבה זו.
 2. מימוש ההטבה:
משתתף שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 זה (התנאים למבצע), יהא זכאי לממש את ההטבה באמצעות תשלום סך של 49 ₪. התשלום עבור ההטבה יתבצע במעמד ההדרכה. תנאי התשלום יוסדרו בין ברימאג שירות לבין המשתתף.
 1. שינוי או ביטול עסקה
 1. במקרה של שינוי או החלפת המוצר לאחר הרכישה:
משתתף שהחליף את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים הנזכרים בתקנון זה, כך שזכאותו לקבלת ההטבה בהתאם לתקנון זה נשללת, תפקע זכאותו למימוש ההטבה.
 1. במקרה של ביטול עסקה :
משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע, יבוטל תוקף ההטבה מיד עם ביטול העסקה.
 
 1. שונות
 1. המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. יובהר כי ברימאג אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.
 3. רכישה של המוצר וקבלת ההטבה בגינה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה על כל תנאיו.
 4. המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג, ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע.
 5. האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד. ברימאג לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.
 6. ברימאג לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
 7. ברימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצר אצל המשווקים השונים, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או איכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו את המוצרים במסגרת המבצע ובכלל.
 8. ט.ל.ח.
 
 
*****
רשימת תחנות השירות ברחבי הארץ:
 
שם התחנה כתובת עיר טלפון
 
חיפה
ההסתדרות 88 מפרץ חיפה *8404
אילת הבורסקאי 9 אילת *8404
 
חולון
הסדן 3 חולון *8404
 
 
תל אביב
לבונטין 11 ת"א *8404
 
 
באר שבע
דרך חברון 4 באר שבע *8404
 
ירושלים
כנפי נשרים 24 ירושלים *8404
 
  
נספח א'
המשווקים המשתתפים המבצע
 
שם סוחר
א.ע. אלון החשמל בע"מ
אבי סופר
אדוארד מישעל
אדם מוצרי חשמל בע"מ 
אחים באראכאת
אייל פרץ סחר וניהול בע"מ
אלקטרו סומאר
אלקטרו רודי
אלקטרו רוחאנה
אלקטריק חי רון בע"מ
אסתר אוניברסל בע"מ
באשארת
ביתאן יורם בע"מ
בן-שלוש מוטי
בני פתחי חושן
בנצי נעים מוצרי חשמל בע"מ
גלי קור הסלון בע"מ
דיאב דאעש
החשמל לצרכן בע"מ
המאיר
הסלון הלבן למוצרי חשמל בע"מ
זיק אור מוצרי חשמל בע"מ
ח. ריינר בע"מ
חברת נביל סלמן
חשמל -OUTLET
חשמל אבו גוש שיווק ומסחר בע"מ
חשמל חמודה
חשמל כהן (י.כ) 2003 בע"מ
חשמל רובי
חשמלית אוריאל שטרן 
טווילי ישראל מחסני ראשון 
טויזר חשמל בע"מ
טיב טוב אלקטריק בע"מ
טלרון
טרקלין
יאקב חשמל ומחשבים בע"מ
יוסי חשמל אור עקיבא
יחזקאל שיר ובניו בע"מ
כהן סחר ולוגיסטיקה
כל אלקטריק-רחובות
כל בו אחים סמרה
ל.ג.א סלון השרון
ליאור-בני צדוק שיראזי בע"מ
מ.ל פלטיניום
מ.מ.א.ס. אלקטרו סנטר בע"מ
מאגרי חשמל
מג'אדלה סנטר
מוצרי חשמל אור הלבנה 
מוצרי חשמל חיים ר. בע"מ
מחסן החשמל
מחסני חשמל
מחסני גבעת שאול בע"מ
מיני זול
מיסטר אלקטריק בע"מ
מכשירי חשמל אריה
מרכז החשמל- החנות של יגאל
מרכז החשמל עיראקי בע"מ
מרכז המקררים
נאשף אבו פלאח
סופר גלורי
סלון אדיב (1985) בע"מ
סלון חולון בע"מ
סלון ירושלים (מוצרי חשמל(בע"מ
סלון סעדון למוצרי חשמל 
סלון ענן בע"מ
סלון קזז
סנסנטר (2000) בע"מ
עדיני
פ.ר אלקטרוניקה
פומפה מול זול בע"מ
קירור עדנן 
רדיו אורון )1998)בע"מ
ש.מ חביש
שטיינברג מנחם
שקם
שריקי לייט בע"מ
ת. צורף בע"מ
 
 
 
 
x

#{title}

#{text}

#{price}