HE
0
0
תקנון מבצע מקררי  LG 3  ו – 4 דלתות
 
 1. כללי
 1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת מקררים מתוצרת LG (מהדגמים המשתתפים במבצע), המיובאים על ידי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן: "ברימאג").
 2. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 3. תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ונשים כאחד.
 4. תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של ברימאג במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט http://www.brimag.co.il (להלן: "אתר ברימאג").
 1. הגדרות
 • המבצע"
קנה מקרר מהמוצרים המשתתפים במבצע, הזמן מברימאג שירות בע"מ (להלן: "ברימאג שירות") הדרכה לביתך וקבל הטבה.
 
 • משתתף"
לקוח קצה שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר):
 1. לקוח קצה שרכש אחד מן המוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;
 2. רכש את המוצר בתקופת המבצע, בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה.
 
 • המוצר"
מקרר מתוצרת LG בדגמים המופיעים בטבלה להלן, והמיובאים על ידי ברימאג, למעט, מוצר מעודפים, תצוגה או פגום:
דגם:
מודל
 
GC-J249DID - דירוג B , SBS -GR-J309DIDדירוג B , SBS
GR-B229RNA - דירוג B , 3 דלתות
GR-B239RSA/RWA - דירוג B , 3 דלתות
GR-B264MAJ/MAW - דירוג A , 4 דלתות
GR-B708S - דירוג B , 4 דלתות
GR-B709DID - דירוג B , 4 דלתות
GR-B909DID - דירוג A , 4 דלתות
GR-L28EMP - דירוג B , 4 דלתות
GR-L262MAJ - דירוג B , 3 דלתות
GR-J910DID - דירוג B , 4 דלתות
GR-J710DID - דירוג B  , 4 דלתות
GR-J31DID - דירוג B , 3 דלתות
 
מחיר המוצר לפני המבצע ובמהלך המבצע משתנה בין המשווקים השונים ומוצג בנקודת המכירה עצמה.
 
 • ההטבה"
 
מאפיין המוצר מוצר  ההטבה שווי הטבה (בש"ח)
מקרר SBS או מקרר 3 דלתות או מקרר 4 דלתות שואב אבק LG דגם VS8411SCW                     (HAND STICK ) 1290 ₪
 
סוג ההטבה ושוויה בהתאם למאפיין המוצר שנרכש, כדלקמן:
 
מלאי מינימלי לדגמים ולסך הכל ההטבות שהוקצה למבצע: 1,100 יחידות של המוצר ושל סך הכל ההטבות הנלוות אליו.
 • תקופת המבצע"
המבצע יהיה בתוקף החל מיום 6/3/2017 ועד ליום 10/4/2017 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי, כמפורט לעיל, לפי המוקדם מביניהם.
יובהר, מבלי לגרוע מן האמור, כי תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחרית של המשווקים המשתתפים במבצע.
 • משווק המשתתף במבצע"
משווק מורשה כפי שמופיע באתר ברימאג.
   
 
 1. תנאים למבצע:
 1. משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד בגין כל מוצר, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
 1. המשתתף רכש את המוצר בתקופת המבצע אצל משווק מורשה המשתתף במבצע  ושילם תמורה מלאה בגינו. תנאי התשלום יוסדרו בין המשווק המשתתף במבצע לבין המשתתף;
 2. המשתתף הציג לברימאג שירות בע"מ ("חברת השירות") את חשבונית התשלום או כל מסמך אחר המוכיח את זכאותו להטבה בהתאם לתקנון המבצע, ובלבד שיכלול המסמך את הפרטים הבאים: תאריך, פרטי המוצר ופרטי המשווק המשתתף במבצע ממנו נרכש המוצר;
 3. המשתתף הזמין וקיבל הדרכה מברימאג שירות תוך 14 ימים ממועד רכישת המוצר אצל ולא יאוחר מיום 24 באפריל, 2017. על המשתתף לציין מראש ובעת תיאום ההזמנה כי הינו זכאי לקבל את ההטבה וכן למסור את אותם הפרטים הנדרשים לצורך אימות זכאותו ככל שיידרש.
 
פרטים ליצירת קשר עם ברימאג שירות להזמנת ההדרכה, בטלפון: 8404* בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00 ועד שעה 17:00 ובימי שישי משעה 08:00 עד השעה 12:00 בצהריים;
 
 1. המשתתף יהיה זכאי לקבל את ההטבה במעמד קבלת ההדרכה על המוצר בלבד;
 2. המשתתף לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 5 לתקנון זה.
 1. מימוש ההטבה:
 1. קבלת ההטבה: ההטבה תינתן למשתתף בהתאם למפורט להלן:
 1. המשתתף עמד בתנאי המבצע המנויים בסעיף 3 לעיל.
למען הסר ספק, קבלת ההדרכה היא תנאי מהותי לקבלת ההטבה, ובהתאם המשתתף לא יהא זכאי לוותר על ההדרכה או לקבל את ההטבה בדרך אחרת מכל סיבה שהיא;
 1. ההטבה תימסר למשתתף על-ידי הטכנאי מטעם ברימאג שירות במעמד ההדרכה בלבד.
 1. הזכות בהטבה: ההטבה הינה אישית וניתנת למימוש על ידי המשתתף בלבד.
 2. שינויים: המשתתף אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף ההטבה.
 3. חבות מס: ככל שיקבע על ידי רשות או גוף ממשלתי כי ההטבה מחויבת בתשלום מס מכל סוג או מין שהוא, יהיה המשתתף מחויב לשאת בתשלום מס זה, מבלי שתהא לו כל טענה, דרישה או תביעה נגד ברימאג.
 1. שינוי או ביטול עסקה :
 1. במקרה של שינוי או החלפת המוצר לאחר הרכישה :
משתתף שהחליף את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים במבצע, תפקע זכאותו לקבלת ההטבה ותתבטל, ללא כל הודעה נוספת שהיא, ויידרש להשיב את מוצר ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, ככל שקיבל, על כל חלקיו ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק.
לחלופין, יהיה זכאי המשתתף לשלם לברימאג את שווי ההטבה, כמפורט בסעיף ההגדרות כ"הטבה" וזאת במעמד החזרת המוצר.
 1. במקרה של ביטול עסקה :
משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע, תפקע זכאותו לקבלת ההטבה ותתבטל, ללא כל הודעה נוספת שהיא, ויידרש להשיב את מוצר ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, ככל שקיבל, על כל חלקיו ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק.
לחלופין, יהיה זכאי המשתתף לשלם לברימאג את שווי ההטבה, כמפורט בסעיף ההגדרות כ"הטבה" וזאת במעמד החזרת המוצר.
 1. במקרה של מימוש ההטבה :
משתתף שבחר להשיב את ההטבה כאמור בסעיפים 5א או 5ב לעיל, כשההטבה ניזוקה, יחויב לשלם לברימאג את מלוא ערכו המקורי של מוצר ההטבה כמפורט בסעיף ההגדרות ("ההטבה").
מובהר כי הוראות סעיף 5ג זה יחולו גם בנסיבות בהן משתתף לא השיב את ההטבה או שילם בגינה כפי שנדרש לפי סעיפים 5א או 5ב לעיל, על אף שפקעה זכותו לקבלת ההטבה.
 1. הזכות לביטול עסקה, על פי דין, לא תחול לגבי המוצרים בהטבה.
 1. הדין החל
 1. הדין החל על המבצע זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 1. שונות
 1. ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, שווי או סוג ההטבה העומדת לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב במקומות בהן פורסם המבצע, לרבות בחנויות המשווקים המשתתפים במבצע ובאתר ברימאג. במקרה של שינוי או הפסקת המבצע כאמור, זכויות משתתף שמימש את ההטבה עד לאותו מועד לא תיפגענה.
 2. המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. יובהר כי ברימאג אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.
 4. המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג, ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע.
 5. האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד. ברימאג לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, במשתתף.
 6. ברימאג לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או בקשר עם המוצר (לרבות השימוש בו), וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
 7. ברימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצר אצל המשווקים השונים, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או איכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו את המוצרים במסגרת המבצע ובכלל.
 8. אספקת המוצר וכן פינוי המוצר הישן יהיו בהתאם למדיניות טיפול ומחזור ציוד אלקטרוני של חברת ברימאג.
 9. ט.ל.ח.
 
 
רשימת תחנות השירות ברחבי הארץ:
 
שם התחנה כתובת עיר טלפון
 
חיפה
ההסתדרות 88 מפרץ חיפה *8404
אילת הבורסקאי 9 אילת *8404
 
חולון
הסדן 3 חולון *8404
 
 
תל אביב
לבונטין 11 ת"א *8404
 
 
באר שבע
רח' הנגרים 5 באר שבע *8404
 
ירושלים
כנפי נשרים 24 ירושלים *8404
 
 
 
x

#{title}

#{text}

#{price}